Avondmaalsviering in de Oude Helenakerk

Voorafgaande aan de dienst speelt organist Janieke Mollenhorst stemmige muziek, het woord van welkom wordt uitgesproken door ouderling Riek Hoftijzer en ds. Aja Yntema volgt de liturgie die voorin de kerk voor de kerkgangers gereed ligt. Na antifoon en het zingen van twee verzen van psalm 66 volgen bemoediging, drempelgebed, gemeentezang, smeekgebed, glorialied en tot slot de groet. De eerste lezing is uit Deuteronomium 18:15-18, de tweede uit Marcus 1:14 en 15 en 21-28. In haar uitleg en verkondiging zegt de dominee dat Jezus op de sabbat naar de synagoge in Kapernaüm ging. Jezus legt daar de schriften uit en verkondigt het evangelie, net zoals de dominee dat probeert te doen. De mensen zijn diep onder de indruk. Iemand die medemenselijkheid vooropzet in plaats van het nakomen van allerlei regeltjes zoals de schriftgeleerden doen. Jezus spreekt de taal van het hart, in zijn woorden klinken warmte en liefde en door. Zijn woorden slaan in, het zijn woorden met gezag – een nieuwe leer. Dat stuit op tegenstand van de schriftgeleerden. Dat is niet de sterkste en de gevaarlijkste tegenstand. Die komt van een onreine geest. Dat is de duivel, de satan, of hoe we die ook noemen. Hier verschijnt een ongeest op sabbat. Een trouwe kerkganger die probeert te beletten dat Jezus zijn boodschap kan verkondigen. ‘Ben je gekomen om ons te vernietigen?’ Daarmee wordt precies gezegd wat de opdracht van Jezus is. Diens opdracht is het om de onreine geest, de duivel, de satan te overwinnen. ‘Zwijg en ga uit hem weg’. Onder stuiptrekkingen verlaat de onreine geest de man. Bezetenheid is in de bijbel een ruim begrip. Het heeft ook betrekking op onze wereld die bezeten is door honger naar macht en geld. De dominee noemt ook de onthoofdingen in de naam van hun God. Ook onder ons doen onreine geesten hun onzalig werk door zucht naar geld en macht. Wij zijn slaven van het meer, van het steeds meer willen hebben. Ze maken ons ook onvrij, tot slaaf. Laten we proberen die geesten af te zweren. In de voetsporen van de Heer die ons wil bevrijden van alle kwaad. Laten we bidden dat Jezus Christus, zoon van God, in ons woning vindt. Hij die zijn leven voor ons gaf. Dat willen we vieren bij brood en wijn. Na het amen en het zingen van twee verzen van lied 995 zegt de dominee dat ze wat vergeten is. Er zitten twee kinderen in de kerk, leidster Marinka is dus niet met hen naar de nevendienst geweest. De dominee wil het goed maken en nodigt de kinderen uit om straks te helpen bij het uitdelen van het brood. Er volgt een mededeling van overlijden van vier gemeenteleden van 20, 86, 66 en 26 (hartstilstand) jaar. Na de dank- en voorbeden volgt er stil gebed afgesloten met het gemeenschappelijk bidden van het Onze Vader. Na de collecte en het zingen van vier verzen van lied 377 mogen de ‘helpers’ naar het liturgisch centrum bij de preekstoel komen. De dominee begint de avondmaalsviering met nodiging en vredegroet gevolgd door tafelgebed, lofzang, het spreken van een tekst die niet in de liturgie staat, twee korte formules (wel in de liturgie), het bidden van het Onze Vader, zingen van lied 408 e waarna wordt overgegaan tot de gemeenschap van brood en wijn. Er is ook glutenvrij brood, Wijn is er in bekers en in kleine bekertjes en er is druivensap. Het is een lopende viering. Wanneer iedereen weer zit bedankt de dominee de twee ‘helpers’. Die zijn geslaagd voor hun diakenexamen. Na het gebed na de maaltijd worden als slotlied drie verzen van lied 418 gezongen. De wegzending en zegen wordt beantwoord met het zingen van lied 425. Bij het verlaten van de kerk speelt het orgel. Noot: een antifoon is een beurtzang of beter een: tegenstem. Het woord is samengesteld uit de Griekse woorden anti, tegen, en phonos, stem. Vanmorgen werden beide functies vervuld door gemeentezang, zou ook kunnen door koor en gemeentezang.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.