Maria, bij naam genoemd

Bij binnenkomst in de Oude Helenakerk klinkt orgelspel en trompetgeschal, feestelijke muziek. Joop Ormel op het orgel en Rudie te Kamp met trompet begeleiden deze dienst op het Paasfeest. Pasen is een kerkelijke feestdag en het is aangenaam als dat ook in de muziek te horen is. Riet Beernink heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de voorganger ds. Hendrik Jan Zeldenrijk is. Ds. Wilma Onderwaater zou voorgaan maar door een ongelukkige val moet ze even rust nemen. Na afloop van de dienst is er op de Markt (naast de kerk) een Paasmanifestatie waar vijf plaatselijke kerkgenootschappen aan deelnemen. ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem …’ is het eerste lied dat de kerkgangers zingen. Na stil gebed, bemoediging en groet, het zingen van vers 5 van lied 287 en gebed wordt couplet 7 en het refrein van het projectlied gezongen waarna de kinderen, die naar de nevendienst gaan, naar voren mogen komen. Dat zijn er vier. De dominee maakt nog even een praatje met de kinderen. Het is best wel spannend om naar de nevendienst te gaan, maar het is er wel leuk. Elke keer wordt het lichtje mee gegeven dat wordt aangestoken aan de Paaskaars. De dominee wijst op het vlammetje dat bovenin de kaars brandt. Nu is het een hoog vlammetje, maar vorige week was het zo hoog. De dominee wijst het aan op de halve hoogte van de kaars. Gisteravond laat, tijdens de Paaswake, is de nieuwe kaars aangestoken. Deze kaars gaat 52 weken mee. Vier kinderen, drie leidsters en een moeder gaan naar gebouw Elim, naast de kerk, voor de kindernevendienst.

De dominee leest eerst uit Johannes 20 de verzen 1-9 waarna de verzen 1 en 2 van lied 630 worden gezongen en vervolgens leest de dominee Johannes 20:10-18 gevolgd door het zingen van de verzen 1,2,3,4 en 8 van lied 642. De dominee is diep onder de indruk van het zingen van couplet 8 door een deel van de kerk. De derde regel van vers 8, ‘en die in Zijn verrijzenis’, staat niet in de liturgie. Dat is de kern waar het om gaat. Toch zongen zij die aan de kant van het koor zaten die regel wel. De dominee vraagt Joop Ormel om dat vers nog een keer te spelen waarna de gemeente het vers nog een keer zingt.

De dominee zegt dat het niet leuk is dat ds. Onderwaater valt. Maar als ze dan toch valt, dan liever met Pasen dan met Kerst. Want Pasen is het feest van de vreugde, daar zingen we uitbundig over. Vreugde over het feit dat de dood Jezus niet kon vasthouden. Dat geldt ook voor hen die ons zijn voorgegaan, de dood kan hen niet vasthouden. De blijde boodschap is ongehoord, zo onbevangen als de Bijbel spreekt over opstaan uit de dood. Tegenwoordig kan het verstand het niet meer bijhouden wat er toen gebeurd is. Bovendien is er tegenwoordig zo weinig van zichtbaar. Daarom mag niemand doen alsof het met wat toen gebeurd is al klaar is. Pasen is slechts het begin. Nog altijd leven we in een gebroken wereld.

De dominee moet terugdenken aan de aanslag in een tram in Utrecht. Ook onder ons zijn er die de plek kennen. En ook onder ons zijn er mensen die in die bus op Madeira gezeten hebben. Voor de dominee komt de aanslag in Utrecht heel dichtbij. Hij kent iemand, met wie hij is opgegroeid, die vier huizen van de plek verwijderd woont. De dominee hoopt ook dat we niet zijn opgehouden te bidden voor de nood in Syrië. En vanmorgen zijn we opgeschrikt door de aanslagen in Sri Lanka op hotels en kerken. In die kerken waar Pasen wordt gevierd en dan die aanslagen. Er zijn van die momenten dat de gebrokenheid van de wereld over je heen valt. Dan is het Pasen. Wat is er veranderd? Velen van ons hebben een geliefde afgestaan aan de dood. Dan is er Maria bij het graf van Jezus. Zij mag erop vertrouwen dat de dood het einde niet is.

Maria uit Magdala, ze dacht dat Jezus de tuinman was. Ze zegt niet: ‘Fijn dat U er bent’. Nee, ze wil het niet geloven. Het is een geweldige boodschap, het gaat ons verstand te boven. Het is niet vanzelfsprekend. Tegen mensen die niet geloven kun je niet zeggen dat het dat wel is. Maria is verdrietig, vier keer staat er dat ze huilt. Ze is zo verdrietig dat ze zich isoleert van alles wat er om haar heen gebeurt. Ze ziet het verschil niet meer tussen Jezus en de tuinman. Wat zoekt Maria daar? Troost? Ziet ze nog wel iets? Door verdriet verlies je het gevoel voor de werkelijkheid. Dat overkomt ons ook. Het kan lang duren en het kan je een eenzaam gevoel geven. Dan komt het moment van herkenning. Het initiatief gaat Van Jezus uit. Dat is heel troostvol. Als je geblokkeerd bent hoef je niet te denken: Ik moet opletten. Jezus neemt het initiatief en roept Maria bij haar naam. Ze draait zich om en ziet Jezus staan. Letterlijk draait ze zich om, weg van haar verleden vol verdriet.

Wie zegt dat dit nog niet altijd weer gebeurt? Jezus kan nog altijd op heel verschillende manieren jouw naam noemen. In een periode vol van zorgen, verdriet en heimwee. Een periode waarin je denkt dat God uit beeld was. God is niet uit beeld. Hij roept ons allen bij onze naam. Het is Pasen, Jezus leeft. Ook wij zullen leven, ook al is alle verdriet niet weg. Dat vertrouwen mag er zijn. Jouw bestemming en van allen die je lief zijn ligt niet in de dood maar in Gods nieuwe toekomst.

Na het amen van de preek klinkt eerst orgelspel en trompetmuziek waarna de verzen 2,4,5,6 en 7 van lied 171 uit de bundel ‘Tussentijds’ worden gezongen. Er is een afkondiging van overlijden van een lid van de gemeente waarna de verzen 2 en 5 van lied 645 worden gezongen. Hierna volgen de dank- en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader. De collecte wordt gehouden waarna lied 634 wordt gezongen. De dominee bedankt ds. Onderwaater voor de mooie liturgie en Joop Ormel en Rudie te Kamp voor hun muzikale bijdrage en de gemeente applaudisseert.

Na afloop van de dienst komen kerkgangers van vijf geloofsgemeenschappen in Aalten samen op de Markt in Aalten. Het weer werkt mee, de lucht is strakblauw, de zon schijnt en de temperatuur is aangenaam. De leiding is in handen van Wilkin van der Kamp, voorganger van de Euregio Christengemeente, de muziek wordt verzorgd door een paar hoornblazers. Aan deze manifestatie nemen deel de Christelijk Gereformeerde Kerk, de rooms-katholieke parochie, de Christengemeente Meiberg en de Protestantse gemeente te Aalten. De liturgie die wordt uitgedeeld draagt de titel ‘Pasen in het hart van Aalten’. In Kerkvenster is het aangeduid als ‘Paasjubel 2019’ en wordt toegelicht dat dit evenement wordt georganiseerd door het Beraad van Kerken Aalten waarbij de vijf geloofsgemeenschappen zijn aangesloten. Wilkin van der Kamp leidt de samenkomst op enthousiaste wijze, spreekt een paar korte overdenkingen uit en er worden drie liederen gezongen. Eerst het lied ‘Samen in de naam van Jezus, na een kort woord het lied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ en tot slot ‘U zij de glorie’ (met een andere tekst dan die welke in de kerk gezongen is).

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.