Durf niet te begrijpen

Op het leesrooster voor vandaag staat het gesprek van Jezus met Nikodemus uit Johannes 3. In de Oosterkerk preekt ds. Hendrik Jan Zeldenrijk daarover. Ouderling Jan Kremer verwelkomt de kerkgangers, leest de mededelingen die ook tijdens de collecte aan het eind van de dienst op het scherm staan. Janieke Mollenhorst is de organist en de koster van dienst is Erik Bekkers. Aan het begin van de dienst worden de verzen 1 en 4 van Psalm 62 gezongen. Na bemoediging en groet, het zingen van vers 5 van Psalm 62, gebed en het zingen van lied 912, zegt de dominee dat er vanmorgen kinderdienst is in de Zuiderkerk. Maar hij heeft toch een paar kinderen gezien. Die willen naar de nevendienst, toch? Er komen acht kinderen naar voren. Dat is meer dan de dominee dacht. ‘Hadden jullie niet graag naar de kinderdienst gewild? Die begint om 10 uur, ik kan jullie nog wegbrengen’. Geen beweging onder de kinderen. De dominee zegt dat ze een mooi verhaal krijgen te horen tijdens de nevendienst. Het lied ‘K stel mijn vertrouwen’ wordt gezongen en de kinderen gaan naar een andere zaal in het gebouw.
De dominee leest Johannes 3:1-16. ‘Geloven is niet makkelijk, geloven is moeilijk’, zo begint de dominee zijn overdenking. Hij merkt het niet alleen bij zichzelf maar ook in de gesprekken met leden van de gemeente. Waarom? Omdat je het niet redt met je verstand en met wat je om je heen ziet. De Bijbel zegt: Je hebt de Geest nodig. Als je probeert het geloof door te geven aan een volgende generatie dan merk je hoe moeilijk dat is omdat het verstand in de weg zit. Maar ook in de Bijbel komt dat voor. Nikodemus, dat was toch een gelovig mens? Jawel, de farizeeërs wilden dag aan dag met God leven. Structuur en regels hielpen daarbij. Maar toch stonden ze vaak lijnrecht tegenover Jezus. Wat gelezen is, was een moeilijk gesprek. Het begint met een dialoog tussen Nikodemus en Jezus en eindigt met een monoloog van Jezus. Samengevat: Durf je niet te begrijpen?
De dominee herhaalt deze zin: Durf je niet te begrijpen? Dat wordt tegen Nikodemus gezegd. Jezus legt uit dat iedereen die gelooft opnieuw geboren moet worden. Niet letterlijk maar figuurlijk. Wat is dat opnieuw geboren worden uit de Geest? Het is zoiets dat je leven onherroepelijk verandert, alles wordt anders. Soms kom je op wegen terecht die jezelf niet kon bedenken. Je waait waarheen de Geest wil. Nikodemus kan het niet begrijpen, zijn verstand kan er niet bij. Wij mensen spreken alleen over wat we weten en wat we gezien hebben. Maar er is zoveel meer. Jezus spreekt over liefde en redding. Dat loopt uit op de kern van het Evangelie: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’. Nikodemus wordt door Jezus uitgedaagd om alles los te laten. Niet om uit alle macht het geloof te grijpen, maar om gegrepen te worden door het geloof. Wat we moeten weten is dat we zelf beslissen. Willen we alles in de greep houden? Of staan we open voor de werkelijkheid van boven? Wil je iets doen of wil je iets met je laten doen?
De Geest kan voor jou iets heel persoonlijks betekenen. Ook wij redden het niet met ons verstand om het geloof een levende kracht te laten zijn. Is jouw geloof een levende kracht in je leven? Dat is als het moment is gekomen dat je jezelf wilt overgeven aan God en zijn geest en zegt: Okay Heer, we doen het samen. Dan zal blijken dat je in je leven tot veel meer in staat bent dan je had gedacht. Omdat je steeds beseft: Ik doe het niet alleen Heer, we doen het samen. Ineens komt er ruimte. Misschien kun je dan eindelijk helen, de stap zetten naar mensen met wie je gebroken hebt. Gods Geest wil je in een onmetelijke ruimte zetten waar veel meer mogelijk is dan je had gedacht. Ik ben niet alleen in voor en tegenspoed: We doen het samen Heer. Er kan zoveel meer. Durf ook te geloven in wat je niet ziet. In wat je niet kunt beredeneren. God in de hoge alleen zij eer en dank voor zijn genade. Na het amen van de preek wordt lied 302 gezongen, er volgt een afkondiging van overlijden van een 54jarig gemeentelid waarna van lied 972 drie verzen worden gezongen. De dank- en voorbeden worden gevolgd door stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Tijdens de collecte komen de kinderen weer binnen en staan de mededelingen op het scherm. Na het zingen van lied 705 geeft de dominee ons de zegen mee dat wordt afgesloten met het zingen van lied 425.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.