Leven in balans

In de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Hendrik Jan Zeldenrijk voor. De organist is Harry van Wijk die de kerkgangers voorafgaande aan de dienst verrast op aangenaam orgelspel. Op de schermen staan de medewerkenden aan deze dienst. Femke Navis heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen en de verzen 1 en 4 van Psalm 62 worden gezongen. Na stil gebed volgen bemoediging en groet, vers 1 van lied 286 wordt gezongen, de dominee spreekt het gebed om de nood van de wereld uit waarna lied 381 gezongen wordt. Op de schermen wordt de tekst van de te zingen liederen geprojecteerd. Vanmorgen tegen de achtergrond van een wat dampig landschap met op de voorgrond een kale boom en zompig land. Een beeld dat anders is dan het zonnige en aangename weer buiten de muren van het kerkgebouw.

De tien geboden worden gelezen als geloofsbelijdenis en na het zingen van de verzen 2,3 en 4 van lied 320 mogen de kinderen naar voren komen. De dominee weet dat er een paar zijn want hij steekt alvast een kaarsje aan. Er komen vijf bij de dominee staan. Er is een andere leidster dan voorafgaande aan de dienst aangekondigd, Erica in plaats van Marita. Vanachter het orgel gaat een dochter van de organist ook naar de nevendienst. De dominee leest uit Lucas 10: 38-42, het verhaal over de zusters Marta en Maria bij wie Jezus op bezoek gaat. Van lied 906 worden de verzen 7 en 8 gezongen.

Het is een bekend verhaal, wat Maria doet is goed wat Marta doet is dom, zo begint de dominee zijn verkondiging. Goed en dom. Het lijkt erop dat Jezus partij kiest voor Maria en tegen Marta. Maar is dat ook zo? Jezus komt op bezoek bij twee zusters. Marta wordt in beslag genomen door het werk en Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten. ‘Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen’. We moeten ons realiseren dat deze verhalen niet op zichzelf staan in de Bijbel. Het verhaal hiervoor gaat over de barmhartige Samaritaan dat eindigt met ‘Doet u dan voortaan net zo’. Dan rijst de vraag: Hoe zit het dan? Een van de belangrijkste dingen die Jezus geleerd heeft is dienen. Is wat Marta doet dom? Nee. Maar wat je wel kunt zeggen is dat Marta niet met hart en ziel bezig is. Ze begint te klagen en krijgt medelijden met zichzelf. Dat herkennen we in onze gesprekken. Als er medelijden met jezelf wordt geuit dan komt er een verwijtende toon in de gesprekken. ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen’. Maria wordt door Jezus niet naar de keuken gestuurd. ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding belangrijk’. Dat druk maken is niet nodig, je laat je afleiden door de hoofdzaak. Maria heeft het goede deel gekozen. Het goede deel is luisteren naar Jezus.

Jezus kiest niet tegen Marta. Het is niet zich richten op de Heer of dienen. Luisteren naar de Heer is niet het enige waar het om gaat. Ook dienen is belangrijk. Waar Jezus binnenkomt komt God zelf binnen. Maak de keuze niet te gemakkelijk, zet dienen en richten op de Heer niet tegenover elkaar. Dienen en luisteren. Het gaat ook om de motivatie waarmee je dingen doet. Bewaar het evenwicht. Hoe kunnen woorden van lang geleden voor ons dichterbij komen. Het gevaar om gerichtheid op de Heer te verliezen bestaat ook vandaag. Er zijn nog steeds veel mensen die geloven zonder dat ze in de kerk komen. De band met andere gelovigen ontbreekt. Ze moeten het zelf doen. Maar hoe zit het met mensen die wel in de kerk komen. Bidden ze nog voor het eten en lezen ze nog uit de Bijbel? De gesprekken die de dominee met leden van de gemeente voert stemmen hem somber. Tijd maken voor spiritualiteit schiet erbij in. Ook bij kerkgangers. In de week hebben ze er geen tijd voor. Maar ze hebben de zondagse preek nog. Het zit blijkbaar in de mens dat het ene dat nodig is dat we dat vergeten.

Misschien moeten we dit verhaal verbreden. Sommigen hebben het gevoel dat hun leven niet in balans is. Ze voelen onvrede omdat het niet lukt dingen te doen die ze ook zouden willen doen. De gevolgen zijn soms erg. Stress, overspannenheid etc. De dominee las onlangs iets dat hem aansprak. Er zijn vijf aandachtsgebieden waar we onze aandacht, tijd en energie over moeten verdelen. Dat heeft te maken met leven in balans. Als je aan een paar geen tijd en aandacht schenkt is de balans er niet. In alfabetische volgorde gaat het om: Gezondheid, relaties, spiritualiteit, vrije tijd en werk. Herkent u ze? Hoe verdeelt u uw tijd over deze vijf gebieden? Zijn er bij u gebieden die in ernstige mate zijn verwaarloosd.? Zijn er levensgebieden die van u geen aandacht krijgen en u  uit balans brengen? Vergeet niet wat Jezus tegen Marta zei: ‘Maria heeft het beste deel gekozen.

Na het amen van de preek worden de verzen 1,3,4,5 en 6 van lied 512 gezongen. Er is een afkondiging van overlijden van drie leden van de gemeente waarna het lied ‘Eén naam is onze hope’ wordt gezongen. De dank- en voorbeden worden uitgesproken gevolgd door stil gebed en het zingen van lied 1006. De collecte wordt gehouden waarna de verzen 1,2,3 en 4 van lied 835 worden gezongen.

 De tien woorden als geloofsbelijdenis (parafrase)

Wij geloven met hart en ziel dat de HEER onze God is, de enige. Hij heeft ons bevrijd –geen andere goden zullen wij dienen, geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken. Wij geloven, dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn –dat wij in Gods Naam zullen leven. Wij geloven, dat de dag van de HEER heilig is –dat allen eerbied waardig zijn die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. Wij geloven, dat enkel liefde de dood overwint –dat wij elkaar trouw mogen zijn, zoals God zich met ons verbonden heeft. Wij geloven, dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. Dat geloven en belijden wij, voor God en elkaar. Amen.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Kerk, PKN. Bookmark de permalink.