Op een ezel

Dit is het thema dat onder aan het negen regels tellend welkom op het scherm staat. Nog niet eerder heeft de begroeting van de kerkgangers op het scherm zoveel zinnen geteld. ‘Er is af en toe watIMG_5854 nieuws in de kerk’, zeg ik tegen de achterbuurman. Vandaag begin ik aan een nieuw opschrijfboekje, de vorige bevat de aantekeningen van 11 maanden kerkdiensten. De zesde zondag van de 40dagentijd is Palmpasen en de kinderen komen na de collecte met hun Paasstokken de kerkzaal binnen. Ze laten even op zich wachten, de inzameling van de gaven heeft reeds plaatsgevonden en nog verschijnen ze niet.IMG_5856 Het wordt stil in de kerk, dominee Klaas de Lange vraagt Gerard Wesselink orgelspel ten gehore te brengen. Als fotograaf van de Zuiderkerk loop ik naar de grote zaal en zie dat de kinderen nog druk bezig zijn om een zo mooi mogelijke stok te maken. Ze lopen door de hal de kerkzaal binnen, eerst naar achteren en dan naar voren om op het podium zich te verzamelen en aan de kerkgangers hun mooie stokken te laten zien. De dominee maakt even een praatje met de kinderen. Die hebben nog wat gedaan. Ze hebben spullen meegebracht en die in een grote doos gedaan Een van de leidsters overhandigt de doos aan een diaken. Voor de voedselbank, is de toelichting. Applaus voor de kinderen. De dienst is begonnen met een woord van welkom van ouderling Riek Hoftijzer die ook enkele mededelingen doet. In de komende – stille – week zijn er Vesperdiensten in het koor van de Oude HelenakerkIMG_5864 en op witte donderdag wordt er avondmaal gevierd. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om een kop koffie, thee of een glaasje fris te drinken. Na votum en groet kijkt de dominee de kerkzaal nog eens rond. Zitten er nog kinderen in de kerk? Die zijn bij de ingang opgevangen om direct naar een zaal te gaan om daar Palmpasenstokken te maken. De komende week is een week van bezinning, van reflectie op het eigen bestaan. Daarvan zingen we ook met twee verzen van lied 558.IMG_5870 Hierna leest de dominee enkele woorden om naar te leven. ‘Verhef de Heer en loof hem zo veel je kunt, want hij gaat je altijd te boven. Verhef hem met alle kracht die in je is, ga ermee door, want het is nooit genoeg. Wie heeft hem gezien? Wie kan hem beschrijven? Wie maakt hem zo groot als hij is? Veel is verborgen, groter nog dan wat hier is genoemd, van zijn werken zien we maar weinig” (Uit Sirach 43:30-32). Drie verzen van het projectlied worden gezongen, er komt een afbeelding van een ezel bij een stadspoort op het scherm. Die hoort bij het project van de kinderen in de nevendienst maar hoort ook bij de lezing van vanmorgen. Die is uit Matteüs 21:1-9, de intocht van Jezus in Jeruzalem, op een ezel. Ook het liturgisch bloemstuk wijst naar deze intocht. Een boog tussen een muur van stenen. ‘Zoek de Stilte. Stil rijdt Hij daar…. de zachtmoedige koning. Verwachting hoog gespannen. Door de poort gegaan verstomt het gejuich zo stil. Trouwe God leg Uw zegen op ons leven’. Een foto van het bloemstuk verschijnt op het scherm. Van lied 438 worden twee verzen gezongen. De dominee begint zijn verkondiging met een verhaal uit de praktijk. De volgende keer mag je wel aan de achterdeur komen. Als ik aan de voordeur bel hoor ik eerst gestommel, dan het zoeken naar een sleutel, het opendraaien van twee knippen op de deur en dan het knarsen van het slot. Die deur wordt niet vaak gebruikt. Ook maak ik mee dat ik even moet wachten en dan vanaf de achterdeur hoor: ‘Je mag hier wel binnenkomen’. Toch blijf ik aarzelen om via de achterdeur binnen te gaan. Jezus trok ook zo rond, alle vier evangelisten schrijven erover. Over de laatste drie jaar van Jezus schrijven ze vol van verwachting, nu gaat het gebeuren. Dan komt hij bij Jeruzalem. Daar staat een ezelin met veulen. Op de ezelin rijdt Jezus Jeruzalem binnen – niet in een zwaar gepantserde auto. De mensen roepen Hosanna. Mag ik u uitnodigen een eind met Jezus mee te lopen? Eerst komt Jezus op het tempelplein. De handeldrijvers jaagt hij niet zachtzinnig weg. Dan spreekt hij de schriftgeleerden en farizeeërs toe. ‘Wee jullie, jullie lijken op witgepleisterde graven die er van buiten fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn’. Jezus steekt een rede af over de toekomst. Over een duurzaam geloof. Hij vertelt de gelijkenis van de tien meisjes met de lampen. Ook treft hij een vrouw met kostbare olie. Wat een verspilling is het commentaar. ‘Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan’. En dat doen we nu. Dan zit Hij met zijn discipelen aan de maaltijd. ‘Een van jullie zal mij verraden’. Ze kijken Jezus aan: ‘Ik toch niet, Heer?’ In de hof van Getsemane slapen zijn discipelen. Dan treft Jezus Judas die hem verraadt. Later verloochent Petrus Jezus drie keer, Jezus komt bij Kajafas. Door een hype van het volk wordt Barabbas, een moordenaar, vrijgelaten. In al die ontmoetingen is Jezus als het ware via de achterdeur binnengekomen. Waar staan wij in dit verhaal? Staan wij bij hen die Hosanna roepen, niet bij de losers? Of staan wij bij hen die een paar dagen later ‘Kruisig Hem’ roepen. Zijn wij op het tempelplein bezig met onze eigen zaakjes? Of horen wij bij de tempeldienaars die door Jezus worden toegesproken. ‘Witgepleisterde graven’, voor theologen niet zo’n gemakkelijk gedeelte. Jezus zegt: ‘Wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’. Staan we tussen de soldaten of zijn we een van die andere gekruisigden? Wees eerlijk, het is geen leuk verhaal. Vanaf de intocht in Jeruzalem is het een neerdalende lijn. Totdat Jezus aan het Kruis zegt: ‘Het is volbracht’ en de geest geeft. Dan is er een aardbeving, het voorhang scheurt in de tempel en een Romeinse soldaat zegt: ‘Waarlijk, dit is de zoon van God’. Het is aan u waar u staat in dit verhaal. Sommigen voelen zich Petrus, anderen voelen zich toeschouwer. Waar je ook staat heeft alleen betekenis als je in de confrontatie met hem kunt zeggen: ‘Waarlijk, Hij is Gods zoon’. En te handelen in Gods liefde om toegewijd de weg te gaan die Hij is voorgegaan en om de weg met Hem te gaan. Weet u nog, er waren twee ezels. Dat mag uw redding zijn. Na het amen klinkt er orgelspel voordat van lied 435 twee verzen worden gezongen. Na de afkondiging van overlijden van zes gemeenteleden wordt lied 443:3 gezongen. Ook in de dank- en voorbeden worden hun namen genoemd. Voorafgaande aan de collecte is er een filmpje van Kerk in actie over een project in Burkino Faso. Dianda Naomi vertelt: ‘Samen met andere vrouwen hebben we een microkrediet gekregen om zeep te kunnen maken en verkopen. Inmiddels hebben we die lening afbetaald en is ons gezinsinkomen verdubbeld. Hierdoor is er voor ons gezin voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs.’ Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging… voor vijf euro kan Kerk in Actie vrouwen als Dianda voorzien van grondstoffen om zeep mee te maken. Helpt u mee? Uw steun is nodig! Zie ook: http://youtu.be/1-tYdzmnglU Op het scherm verschijnt hierna de tekst: Download de 40dagen app. Nadat de collecte is gehouden laten de kinderen nog even op zich wachten. De stilte in de kerk wordt gevuld met orgelspel.IMG_5878 Dan komen de kinderen binnen, lopen langs de muur naar achteren, en via de tweede rij komen ze naar voren om zich op het podium voor de preekstoel op te stellen en aan de kerkgangers hun mooie stokken te laten zien. Onze slotzang is lied 546 de verzen 1,4 en 5. Na afloop wordt er druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om een kopje koffie, thee of fris te drinken.

Ook gaan er velen naar gebouw Elim waar ds. Wim EvertsIMG_5883 gefeliciteerd kan worden met het feit dat hij 25 jaar predikant is in Aalten. Ook ik ben er geweest en heb me aangesloten bij de lange rij wachtenden die zich tussen de hoge trappen naar de ingang van de Oude Helenakerk aan de zuidzijde en de ingang van gebouw Elim hebbenIMG_5891 opgesteld. Binnen kan de jas weer uit en hebben ds. en mevr. Everts zich direct na de ingang van de grote zaal opgesteld om de felicitaties in ontvangst te nemen. In de kerk, tijdens(?) of na de dienst, is ds. Wim Everts toegesproken door Jan Heideman, voorzitter van de kerkenraad, en door ds. Aja Yntema, namens de collega predikanten.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.