Bezorgd zijn

In de Oosterkerk gaat ds. Wilma Onderwaater vanmorgen voor in een Avondmaal dienst. De organist is Hans te Winkel. Nadat de klokken niet meer luiden verwelkomt Jan Hordijk de kerkgangers en leest de afkondigingen. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor gehandicapten in Myanmar, bloemen gaan naar drie adressen. Van Psalm 75 wordt vers 1 gezongen, stil gebed, bemoediging en groet volgen, waarna het gebed op de drempel wordt uitgesproken door de dominee. Na het zingen van de verzen 1 en 3 van lied 221 mogen de kinderen naar voren komen. Twee lopen, met hun moeder, direct door naar de lokalen, vier anderen wachten even op de dominee en nemen het licht mee. Na het kyriëgebed worden de verzen 1 en 4 van lied 146c gezongen, wordt het gebed voor de opening van de Bijbel uitgesproken. De dominee leest uit de Bergrede van Jezus, Matteüs 6:25-34, lied 440:3 wordt gezongen en de dominee zegt stil te willen staan bij de tekst: ‘Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben’ (vers 32b).

Zorgen hebben en je zorgen maken, daar kan iedereen over meepraten. Heb ik me goed voorbereid, krijg ik mijn werk wel af? Soms zijn er ook grote zorgen. Is dat knobbeltje in mijn borst niet verkeerd? Zorgen als je werkloos wordt, hoe komt het met inkomen voor het gezin? Of je dochter maakt een verkeerde keuze. Of je moeder moet naar een zorginrichting. Dat zijn situaties die voor jou niet beheersbaar zijn. Machteloosheid en angst voor wat komen gaat overheersen. Als iemand dan tegen je zegt: maak je geen zorgen, dan voel je je niet serieus genomen. Bezorgdheid dient te worden onderkend, door jezelf en door de mensen met wie je je verbonden voelt.

In de Bergrede zegt Jezus: Maak je niet bezorgd. Is dat niet wat kort door de bocht? Wat betekent het? Jezus gebruikt een woord dat bezorgd zijn gedurende je hele leven betekent. Door zich zorgen te maken probeert de mens zich zekerheid te verwerven. Door je steeds zorgen te maken krijgen de dingen de mensen in hun greep. Het komt ook voor in de gelijkenis van de zaaier. Een deel van wat gezaaid wordt komt terecht tussen de doornen. Dat gaat over mensen die het Evangelie wel gehoord hebben maar in beslag worden genomen door zorgen. Het geloof wordt verstikt. Zorgen slaan je leven dicht, er is geen ruimte meer om te genieten van de dingen die je gegeven worden.

Wanneer Jezus over voedsel en kleding spreekt gebruikt hij een metafoor uit de natuur. ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt’. Let op de lelies, ‘kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet’. Jezus zet een groot vraagteken bij zorgen die samenvallen met het scheppen van eigen zekerheid. Uit wat Hij zegt over de vogels en de bloemen spreekt een groot vertrouwen. Als God daarvoor zorgt, zorgt Hij toch ook voor de mensen. Mensen hebben zorgen die de grondslagen van het bestaan raken. Zorg om je gezondheid, zorg om je werk en inkomen, zorg om iemand die je liefhebt.

Jezus kent de mens met alle zorgen die hem dwars zitten. Dat betekent niet dat zorgen zomaar verdwijnen en moeiten worden weggenomen. Je mag weten dat de hemelse Vader naar jou omziet. Je ontvangt kracht om dat leven aan te kunnen van dag tot dag. Voldoende kracht voor iedere dag. Zo dadelijk vieren we Avondmaal. Dat is je bestaan open stellen voor Jezus. ‘Gij voedt de vogels in de bomen. Gij kleedt de bloemen op het veld. O, Heer Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld’. Na het amen van de preek worden de verzen 1,2,3 en 4 van lied 981 gezongen. Er is een afkondiging van overlijden van een gemeentelid waarna de verzen 1 en 2 van lied 753 worden gezongen. Tijden de collecte wordt op het scherm de collecte voor Myanmar kort toegelicht, de dominee brengt de avondmaalstafel in gereedheid en komen de kinderen weer binnen. De avondmaalliturgie wordt gevolgd, de viering is lopend. Na de zegen wordt lied 425 gezongen.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.