Geroepen om te dienen

Orgelspel en trompetgeschal komt de kerkganger tegemoet bij het binnenlopen van de Oosterkerk. Hans te Winkel is de organist en Martine Winkelhorst de trompettist, samen begeleiden ze de gemeentezang. Ouderling Joke Mateman heet de aanwezigen welkom en leest de mededelingen. De voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk. De eerste twee verzen van Psalm 100 worden gezongen waarna stil gebed, bemoediging en begroeting volgen. Na het zingen van de verzen 3 en 4 van Psalm 100 volgt het gebed om ontferming waarna van lied 975 twee verzen worden gezongen en een vers door orgel en trompet worden gespeeld. Drie kinderen komen een praatje maken met de dominee. Die heeft een reflector meegenomen. ‘Als je er in kijkt, wat zie je dan?’. Er volgt geen antwoord. De dominee kan zich voorstellen dat ze het niet zeggen. ‘Zal ik eens kijken?’ Dat doe hij en dan zegt hij opgewekt: ‘Wat een leuke man’. Humor van de predikant waarom de kerkgangers wel kunnen lachen. Iedereen kijkt wel eens in de spiegel en is dan best tevreden over zichzelf. Maar hoe zou God over ons denken. In het verhaal waar het vandaag over gaat legt Jezus dat uit.
Uit Marcus 10 worden de verzen 32 tot 45 gelezen. ‘Gemeente van Jezus Christus, vanmorgen gaat het over dienen’, zo begint de dominee zijn verkondiging. Als vanzelf komt dan ook macht aan de orde. Aan macht ontkomt niemand. Of iemand oefent zelf macht uit, of hij of zij moet rekening houden met hen die macht over ons hebben. Dan gaat het niet alleen over de politiek, maar ook over macht in de wereld en over de verhouding werkgever – werknemer. Zelfs in de kerk is sprake van macht, vaak verpakt in mooie woorden, maar de kerk ontkomt er niet aan. Aan macht is per definitie niets verkeerd, maar er gaat nog wel iets mis. Vooral als het wordt uitgeoefend niet ten dienste maar ten koste van de ander. Jezus is niet gekomen om de macht te grijpen maar om te dienen. We worden opgeroepen om Hem te volgen. Mensen zijn van nature geneigd te letten op eigen belang of op eigen positie. Jezus zegt dat het daar niet om moet gaan.
Het gelezen verhaal roept herkenning op. Zijn leerlingen begrijpen er niets van. Het is de derde keer dat Jezus zegt dat Hij moet lijden en sterven. De leerlingen zagen in Hem iemand die de macht zou grijpen en een einde zou maken aan de onderdrukking van Israël. De woorden van Jezus maken hen bang. Jezus gaat zijn woorden uitleggen maar ze begrijpen Hem niet. Dat blijkt uit de vraag van Jacobus en Johannes om de beste plaatsen. Ze gaan volledig voorbij aan Zijn lijden en sterven, maar willen wel delen in Zijn heerlijkheid. Hun vraag is wel te begrijpen, ook wij willen het liefst delen in mooie dingen. De andere tien leerlingen zijn boos. Achter hun rug om wordt met Jezus een mooie plaats bekokstoofd. Tragisch is dat geharrewar, maar het is wel naar het leven getekend. Zo zijn wij mensen blijkbaar. Jezus legt het nog een keer uit hoe ze om moeten gaan met macht en dienen: ‘de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ In het Koninkrijk van God gaat het niet om macht, maar om dienen. De komst van Christus is niet verbonden met macht, maar verbonden met dienen. De ultieme dienst van Jezus bestaat in de overgave van zijn leven. Hoe kun je nou meer dienen?!
In ons leven gaat het erom dat wij Jezus volgen. Wij, u en ik, zullen steeds verleid worden. Om in eerste instantie aan ons zelf te denken, aan onze eigen positie. We zullen ons steeds moeten afvragen hoe we omgaan met macht. Gebruiken we het wel zuiver? Als we Jezus volgen zullen we altijd iets houden van die verbijstering van zijn leerlingen. In Jezus zijn we geraakt door de liefde van God die in Hem aan het licht is getreden. Als je Zijn weg wilt volgen dan kan het niet anders dat jouw leven een dienend bestaan zal zijn. Omdat je wilt leven zoals Hij het leerde. De liefde van God zet je in beweging om andere mensen met die liefde in aanraking te brengen. Je bent bereid om te dienen. In deze verwarrende en onrustige tijd wordt er van ons niets anders gevraagd dan beschikbaar te zijn. Om ons heen is het heel tastbaar, dienen heeft met het gewone leven te maken. Het gaat om je plek in het dagelijkse leven om daar te laten zien wat God met jou te maken heeft. Na het amen klinkt eerst orgelspel waarna onder begeleiding van orgel en trompet van lied 912 de verzen 1,2,3,5 en 6 worden gezongen. Vers 4 wordt door orgel en trompet gespeeld waarbij de tekst door de beamer op het scherm geprojecteerd wordt. Er is een afkondiging van overlijden van twee gemeenteleden waarna uit ‘Geroepen om te zingen’ lied 241 wordt gezongen. Daarna volgen de dank- en voorbeden, tijdens de collecte komen de kinderen weer binnen en staan de mededelingen op het scherm. Op donderdag 22 okt. organiseert ‘Kerk en Israël’ een avond in de Synagoge waar Pieter Dronkers zal vertellen over zijn werk in Nes Amin. Orgel en trompet spelen ‘I still haven’t found what i’am looking for’. Het slotlied wordt gezongen, dat zijn de verzen 1,2 en 5 van lied 868 waarna de zegen wordt uitgesproken.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.